text.skipToContent text.skipToNavigation

Gebruiksvoorwaarden van de website


Gebruiksvoorwaarden van de Website Pharmacy by Medi-Market Group


Artikel 1: VOORWERP

Deze 'algemene gebruiksvoorwaarden' betreffen de juridische omkadering van de diensten aangeboden door de website Pharmacy by Medi-Market Group, https://www.pharmacy-medi-market.be en haar subdomeinen, hierna gezamenlijk “de Website”, en het gebruik ervan door “de Gebruiker”.

De algemene gebruiksvoorwaarden moeten worden aanvaard door elke Gebruiker die de Website wilt bezoeken. Door de Website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden (hierna de 'Gebruiksvoorwaarden') zonder enig voorbehoud en verbindt u zich tot de naleving ervan.

· Wanneer de Gebruiker de Gebruiksvoorwaarden zoals vastgelegd in deze overeenkomst niet aanvaardt, moet hij afzien van toegang tot de diensten die via de Website worden aangeboden.

  • PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Website alsook de inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig en op ieder ogenblik te wijzigen, te verbeteren en/of te updaten. PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP doet dit teneinde haar wettelijke verplichtingen na te leven of haar Website te verbeteren. Iedere versie van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zal van toepassing zijn vanaf de dag van publicatie. PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP zal haar Gebruikers hiervan verwittigen. PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP raadt de Gebruiker evenwel aan om de Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen. Het gebruik van de Website houdt een erkenning in van het bestaan ​​van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden, hun bindend karakter en de verplichting om eraan te voldoen.

· Als een van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden niet-toepasselijk of strijdig is met een dwingende wetsbepaling, is deze niet-toepasselijkheid zonder gevolgen voor de geldigheid of de toepasbaarheid van de andere bepalingen.

· Deze Gebruiksvoorwaarden zijn specifieke voorwaarden die enkel betrekking hebben op het gebruik van de Website en die moeten worden aangevuld door ieder ander juridisch document vermeld op de Website, m.i.v. de Algemene Verkoopsvoorwaarden , de Cookieverklaring en de Privacyverklaring van PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP, waarvan de Gebruikers erkennen kennis te hebben genomen en deze integraal en zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard.

Artikel 2: WETTELIJKE VERMELDINGEN

De Website wordt geëxploiteerd door de N.V. Pharmacy by Medi-Market Group Gosselies (hierna “PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP”), een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 6041 Gosselies (België), Rue de Namur 138A, en ingeschreven in de KBO onder nummer 0546.663.492 (RPR Brussel, Franstalig).

De apotheek, toegankelijk voor het publiek onder de naam « Pharmacy by Medi-Market Group Gosselies N.V. », is gevestigd te 6041 Gosselies, rue de Namur 138A. Het toelatingsnummer bij de Algemene Pharmaceutische Bond (APB) is 522910.

Voor meer informatie wordt de Gebruiker uitgenodigd om de pagina « Wie zijn wij ? » te raadplegen.

Voor elke vraag, klacht en / of opmerking, kunt u contact opnemen metPHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP via e-mail op het volgende adres: info@pharmacy-medi-market.be . PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP verbindt er zich toe om een ​​antwoord te verstrekken binnen de 7 kalenderdagen.

Artikel 3: DEFINITIES

Deze clausule is bedoeld om de verschillende belangrijke begrippen in deze Gebruiksvoorwaarden te definiëren:

  • Gebruiker : elke persoon die gebruikmaakt van de Website of van één van de diensten die door de Website worden aangeboden.
  • Login en wachtwoord : alle inlichtingen die noodzakelijk zijn voor de identificatie van een Gebruiker op de Website. De login en het wachtwoord stellen de Gebruiker in staat om toegang te verkrijgen tot de diensten voorbehouden aan leden van de Website alsook van de Webshop. Het wachtwoord is vertrouwelijk.
  • Webshop : de e-commerce site van PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP

Artikel 4: BESCHRIJVING EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

De Website biedt de Gebruiker gratis toegang tot de volgende diensten:

· Voorstelling van de producten en diensten aangeboden doorPHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP;

  • Voorstelling van de promoties;
  • De aanmaak van een account voor de Webshop;
  • De toegang tot uw account (klant) in de Webshop;
  • De mogelijkheid om online te kopen (webshop);
  • De mogelijkheid om contact op te nemen metPHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP via het contactformulier beschikbaar via uw account.

De Website is overal gratis toegankelijk voor elke Gebruiker die over een internettoegang beschikt. Alle kosten die de Gebruiker maakt om toegang te krijgen tot de dienst (hardware, software, internetverbinding enz.) zijn voor zijn eigen rekening.

PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP stelt alles in het werk om, in de mate van het mogelijke, de toegang tot de Website te verzekeren.

Deze toegang kan echter soms onderbroken worden, meer bepaald in het geval van onderhoud en het uitvoeren van een update, bij defecten of om andere technische redenen.

PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP wijst dus alle verantwoordelijkheid af in het geval van defecten, onderbrekingen of fouten op de Website, en ook voor de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor de Gebruiker of voor derden. De Gebruiker zal er nooit toe gerechtigd zijn om zich tegen PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP te keren in geval van falen of problemen met bestellen op de Webshop als gevolg van het niet functioneren van de Website.

De Website richt zich zowel op rechtspersonen als natuurlijke personen die meerderjarig zijn.

Door gebruik te maken van de Website (waaronder het eenvoudig bezoeken van de Website, online aankopen verrichten in de Webshop en beoordelingen achterlaten) en contact op te nemen met PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP, verbindt de Gebruiker zich ertoe de geldende wetgeving na te leven en meer bepaald verbindt hij zich ertoe om:

(a) de rechten van een derde niet te schenden;

(b) geen handelingen te verrichten die schadelijk, bedreigend, beledigend, lasterlijk, vernederend, gewelddadig, intimiderend, vulgair, obsceen, hatelijk zijn of aanzetten tot haat;

(c) geen informatie mee te delen die vals, onjuist of misleidend is of voor reclamedoeleinden of waarvoor de Gebruiker een vergoeding of andere tegenprestatie heeft ontvangen van een derde;

(d) zich niet voor te doen als een andere persoon of entiteit, geen valse verklaringen af te leggen of niet verkeerdelijk voor te houden bepaalde banden te hebben met een persoon of entiteit.

Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de toegang tot hun eigen persoonlijke account. In dit verband, dienen Gebruikers ervoor te zorgen dat geen enkele andere persoon toegang heeft tot hun persoonlijke account. Indien een Gebruiker weet dat een andere persoon toegang heeft tot de Website met zijn persoonlijke account, informeert hijPHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP hiervan onverwijld per e-mail op het volgende adres: info@pharmacy.medi-market.be . PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of enige schade die de Gebruiker zou hebben geleden als gevolg van ongeoorloofd gebruik van zijn persoonlijke account door anderen, zelfs zonder medeweten van de Gebruiker.

PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP behoudt zich het recht voor om op elk moment de toegang van een Gebruiker tot de Website, en in het bijzonder tot de Webshop, te annuleren of op te schorten indien er elementen voorhanden zijn die mogelijks wijzen op het bestaan van een schending van de toepasselijke wetgeving, de overeenkomsten tussen PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP en de Gebruiker (in het bijzonder de Gebruiksvoorwaarden en Algemene Verkoopvoorwaarden), de rechten van derde partijen, of indien de betreffende Gebruiker de belangen van PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP, van andere gebruikers of derden schaadt of kan schaden.

Artikel 5: INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle bestanddelen van de Website (waaronder, doch niet beperkt tot, de gebruikte software, broncode, lay-out, teksten, logo’s, foto’s, tekeningen, afbeeldingen, geluiden, databanken, de naam («PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP ») alsook de handelsnamen en domeinnamen) maken allen een werk uit beschermd door intellectuele eigendomsrechten, meer bepaald door het auteursrecht, merkenrecht, databankrecht, tekeningen – en modellenrecht en octrooien (hierna “Intellectuele Eigendomsrechten”).

Alle Intellectuele Eigendomsrechten behoren toe aanPHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP of werden in de Website geïntegreerd met toestemming van de titularissen van deze rechten.

Geen enkel bestanddeel van de Website, of gegevens en informatie voorzien op de Website, mogen worden opgeslagen (tenzij vereist voor het gepast gebruik van de Website), gereproduceerd, gewijzigd, vertaald, openbaar worden gemaakt, verspreid, verhuurd, verkocht, gebruikt of worden overgedragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vanPHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP.

De licentie wordt uitsluitend verleend met als enig doel de Gebruiker toe te staan ​​de Website te gebruiken voor strikt persoonlijke doeleinden, met uitsluiting van elk ander doel. De licentie wordt alleen verleend voor de duur van het gebruik van de Website. De gebruikslicentie betekent het recht om de Website te gebruiken conform haar bestemming en via een verbinding met een elektronisch communicatienetwerk. De Gebruiker kan de elementen in geen geval ter beschikking stellen aan een derde en onthoudt zich van elk ander gebruik, met name elke aanpassing, wijziging, vertaling, opstelling, distributie of decompilatie. De voorgaande opsomming is niet-limitatief. Elk gebruik dat vreemd is aan het doel van de Website, is verboden. Dit verbod is van toepassing ongeacht de wijze van reproductie-, representatie- en / of wijziging en ongeacht de duur ervan.

Artikel 6: Aansprakelijkheid en OVERMACHT

De bronnen van de informatie, producten en diensten die op de Website worden aangeboden, worden betrouwbaar geacht. PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP biedt echter geen enkele waarborg, noch over de juistheid, noch over de actualisering van de op de Website aangeboden informatie. De inlichtingen op de Website worden louter ter informatie aangeboden. De Gebruiker is daarom als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie en de inhoud van deze Website. De Gebruiker wordt uitgenodigd om de pagina « Aansprakelijkheid en Garantie» te raadplegen.

De Website staat Gebruikers toe om beoordelingen op de site te plaatsen en de producten persoonlijk te evalueren. Dit productevaluatiesysteem dient alleen om ervaringen en meningen van Gebruikers uit te wisselen, en dit alleen voor informatiedoeleinden. De gepubliceerde berichten (i) kunnen op geen enkele manier het professionele en individuele advies van een arts of apotheker vervangen, en (ii) zijn niet bedoeld als adviezen, aanbevelingen of instructies die moeten worden gevolgd met betrekking tot het gebruik van de producten. PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de vorm en inhoud van de beoordelingen en evaluaties.

De Gebruiker zorgt ervoor dat hij zijn wachtwoord geheim houdt. Elke bekendmaking van het wachtwoord, in welke vorm dan ook, is verboden.

De Gebruiker draagt de risico's verbonden aan het gebruik van zijn login en wachtwoord. PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP wijst elke aansprakelijkheid af in dat verband.

Elk gebruik van de dienst door de Gebruiker dat rechtstreeks of onrechtstreeks schade tot gevolg heeft, maakt het voorwerp uit van een schadevergoeding ten voordele van PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP.

Een optimale garantie van de veiligheid en de confidentialiteit van de doorgegeven gegevens kan niet worden gewaarborgd doorPHARMACY BY MEDI-MARKETGROUP. PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP verbindt zich er wel toe om alle nodige maatregelen te nemen om de veiligheid en de confidentialiteit van de gegevens zo goed mogelijk te verzekeren.

PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP kan niet aansprakelijk worden gehouden bij overmacht of bij een onvoorzienbare en onoverkomelijke daad van derden. Daarom kanPHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP meer bepaald niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van overeenkomsten die werden afgesloten dankzij de toegang tot haar Website of het ontbreken van een reactie op een offerteaanvraag, vraag naar contact, opleiding of in geval van overmacht.

De Gebruiker verbindt er zich dus toe om geen schadevergoeding te eisen ten gevolge van de onderbreking en de opschorting van de Website of de wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 7: Hyperlinks

De websites waarnaar de Gebruikers van de Website eventueel worden doorverwezen met behulp van hyperlinks, blijven de volledige verantwoordelijkheid van de eigenaars van deze websites.

PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot het materiaal en de gegevens, van welke aard dan ook, die op deze websites zijn opgenomen of worden verspreid, en met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die er wordt uitgevoerd. PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP is in feite enkel aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die op haar eigen Website wordt uitgevoerd, zoals vermeld in het Privacyverklaring.

ARTIKEL 8: PERSOONSGEGEVENS

De informatie die wordt gevraagd bij de inschrijving in de Webshop is noodzakelijk en verplicht om toegang te krijgen tot bepaalde diensten die aan de Gebruiker worden aangeboden. In het bijzonder, het e-mailadres kan door PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP worden gebruikt voor de administratie en het beheer van de dienst.

PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP verzekert dat de persoonsgegevens via de website worden verzameld en verwerkt met eerbied voor de privacy in overeenstemming met (i) de Europese verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (Algemene Verordening Gegevensbescherming – de 'GDPR') en (ii) de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Voor wat de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker betreft, verwijzen we u graag naar de Privacyverklaring en wat de cookies betreft, naar de Cookieverklaring.

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze Gebruiksvoorwaarden worden volledig en uitsluitend door het Belgische recht beheerst. De keuze van het toepasselijke recht kan echter niet tot gevolg hebben dat de consument de bescherming wordt ontnomen die wordt geboden door de dwingende bepalingen van de wet van zijn gewone verblijfplaats.

Voor alle geschillen in verband met de uitvoering of de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden zijn enkel de rechtbanken van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP bevoegd. Echter, indien de Gebruiker een consument is, zullen de rechtbanken van zijn woonplaats exclusief bevoegd zijn.

U kan eveneens gebruik maken van deze websites: ( https://consumentenombudsdienst.be/nl en https://ec.europa.eu/consumers/odr in geval grensoverschrijdende geschillen) om op alternatieve wijze geschillen op te lossen, en dit door middel van een klacht in te dienen en te komen tot een buitengerechtelijke regeling.

paiment paiment Paiment per per Price shipping shipping Shipping support support Support pharma location Location gift Gift user User basket Basket menu checked out-of-stock weak-stock gift gift shipping giftbox zoom-in